Värmepumpar

SÅ FUNGERAR VÄRMEPUMPAR

PRINCIPEN BAKOM VÄRMEPUMPEN

En värmepump hämtar värme från en källa och över för den till en annan för att värma, till exempel, inomhusluft, vatten till vattenburen uppvärmning och tappvatten. Idén med en värmepump är att utvinna mer värmeenergi än den som tillförs i form av maskinens driftenergi, elektricitet.

VÄRMEPUMPSTEKNIK

Grundtekniken motsvarar den för ett kylskåp, där huvudsyftet är att kyla medan bieffekten är restvärme på baksidan skåpet. Lite krasst kan vi likna värmeeffekten från en värmepump med baksidan av ett kylskåp. Inom värmepumpen transporterar ett köldmedium värmen från en punkt till en annan i ett slutet kretslopp.

Värmepumpens huvudbeståndsdelar är följande:

  • Kompressor
  • Förångare
  • Kondensor
  • Stryp- och expansionsventil
  • Köldmedium

Köldmediet har en låg kokpunkt, ofta på -40 grader.

  1. Det är i förångaren som köldmediet hämtar värme från värmekällan. När köldmediet kommer hit har det en mycket låg temperatur och kan därför hämta upp värme även från en kall värmekälla som utomhusluften en vinterdag.
  2. Kompressorn drivs med tillförd energi (elektricitet), och höjer trycket och därmed även temperaturen på köldmediet.
  3. I kondensorn övergår köldmediet återigen till flytande form och värme sprids i,antingen direkt via luften (luft-luftvärmepumpar) eller så används värmen till att värma upp vatten, som i sin tur används till vattenburen uppvärmning och tappvatten (de övriga värmepumparna).
  4. Efter kondenson passerar köldmediet expansionsventilen där trycket på köldmediet åter sänks och då sjunker även köldmediets temperatur.

VÄRMEPUMPENS VÄRMKÄLLA

Värme hämtas från värmekällor såsom:

En luft-luftvärmepump ska ses som ett komplement till en primär värmekälla för ett utrymme som ska värmas upp, medan de övriga värmepumparna vanligtsvis har en inbyggd elpatron och därför kan fungera som primär värmekälla.

VÄRMEFAKTOR (COP) OCH ÅRSVÄRMEFAKTOR (SCOP)

För att kunna mäta effektivitet används konceptet värmefaktor eller COP (Coefficient of Performance) som motsvarar värdet för hur mycket värme man får jämfört med använd drifts-energi vid specifika förutsättningar. Värmefaktorn vid en given tidpunkt beror på fall- och omständighetsspecifika faktorer såsom klimat, utomhustemperatur, isolering etcetera. I tekniska tabeller ser man ofta COP-värde för olika utomhustemperaturer, temperatur på ventilationsluft eller temperatur på berggrund tillsammans med olika framledningstemperatur eller temperatur på inomhusluft. Andra förutsättningar som kan variera är exempelvis kompressoreffekt och ventilationsflöde.

Idag mäter man ofta SCOP-värde istället, som står för Seasonal Coefficient of Performance och alltså är ett årsgenomsnitt. Det finns tre olika zoner i Europa som man mäter SCOP-värde för. Sverige tillhör den kalla zonen, som motsvarar klimatet i Helsingfors. I tekniska tabeller är det dock vanligt att man anger SCOP-värde för den mellersta zonen. Den numera obligatoriska energimärkningen (på nyare värmepumpar) förtydligar vilken zon det gäller.

BESPARINGSMÖJLIGHETER MED VÄRMEPUMP

Besparingar kan göras vad gäller förbrukning av elektricitet och därmed, i många fall, fossila bränslen genom reducerad driftenergi för hushållets uppvärmning. Exakt finansiell besparing är svår att förutspå.

För att spara ännu mer pengar vid installation så kan du använda dig av ROT-avdraget. Reglerna för ROT-avdraget förändras vid årsskiftet 2015/2016 så hör efter med din installatör vad som gäller för just dig.

Fujitsu luft luft

Fujitsu Nocria 14 luft/luftvärmepump är mycket stark och ger ofta en hög besparing.
(Den har idag ersatts av Fujitsu LF.)

OFFERTFÖRFRÅGAN

Stjärnmärkta fält(*) är obligaroriska

Planerad installation

Önskad väremtyp

Uppvärmd yta (m2)

Nuvarande uppvärmning

Årlig förbrukning: Olja (m3) alt. El (Kwh)

Fastighetens byggår

Namn eller företag*

Adress

Postnummer

Ort

Region*

E-post*

Telefonnummer*

Övriga uppgifter

*Dina uppgifter kommer att användas med diskretion och kommer bara att lämnas ut till nödvändiga samarbetspartners för att tillgodose din förfrågan. Dina uppgifter kommer inte användas i andra frågor eller för reklamutskick. All behandling av personuppgifter sker enligt personuppgiftslagen (1998:204)